POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Kliencie, niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, który ma charakter informacyjny, abyś mógł poznać obowiązujące na naszej stronie standardy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Z niniejszej Polityki dowiesz się, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakich zasad przestrzegamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności, zanim skorzystasz z naszej oferty.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami na stronie Artparadise.pl) informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 

1. Kto jest Administratorem Twoich Danych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi (91-416) przy pl. Wolności 7/8B, lok. 1U, działająca pod marką „Art Paradise”, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521067, NIP 7322174152, REGON 101836080, e-mail: fundacja@celeste.pl, telefon 500-725-406 zwana „Art Paradise” (dalej : Administrator)

 

2. Jak  dbamy o Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe każdego z naszych Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej : „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

3. W jakich celach informacje o Tobie są przez nas przetwarzane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w sklepie Artparadise.pl 

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 5. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

 

4. Z jakich Twoich danych korzystamy ?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Użytkowników:

 

 • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta czy też składaniu Zamówień w sklepie Artparadise.pl (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu Artparadise.pl

 

 • Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

 

5. Czy podanie Twoich danych ma charakter obowiązkowy?

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub zapisania się do newslettera.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Artparadise.pl (dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności są oznaczone na stronie).

 

6. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newslettera.

Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją, podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób zapisujących się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

7. Czy Twoje Dane Osobowe podlegają profilowaniu ?

Nie, Administrator nie profiluje Twoich Danych Osobowych

 

8. Czy i komu możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe ?

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę Artparadise.pl, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w sklepie Artparadise.pl firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Ponadto, Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za pomocą karty płatniczej/kredytowej, przelewem lub transferem internetowym spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez PayU S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

         

9. Czy Twoje Dane mogą być przekazywane do państw trzecich? (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw trzecich. Administrator nie korzysta też z narzędzi służących wspieraniu bieżącej działalności, a które umożliwiałyby przekazywanie danych osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. narzędzi Google.)

 

10. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu.

 

11. Przez jaki okres będziemy przechowywali Twoje Dane Osobowe?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze z naszego sklepu internetowe Artparadise.pl  (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Użytkownika w ramach sklepu internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

Jednocześnie, w każdym przypadku:

 1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

 2.  Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.


12. Administrator informuje też, że wykorzystuje pliki cookies, czyli krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Użytkownika na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia z Art Paradise, możliwe do odczytania przez Art Paradise. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia Użytkownika z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies.

 

13. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować :

mailowo : fundacja@celeste.pl

pisemnie na adres :

Fundacja Celeste

ul. Duńska 1c, 91-204 Łódź


14. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.