REGULAMIN

 I. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) „Art Paradise” – Fundacja Celeste z siedzibą w Łodzi (91-416) przy plac Wolności 7/8 lok. 1 u, działająca pod marką „Art Paradise”, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521067, NIP 7322174152, REGON 101836080 , e-mail: fundacja@celeste.pl, telefon 500-725-406,

b) „Bony rabatowe” – elektroniczny kod rabatowy, uprawniające posiadacza do redukcji ceny towarów nabywanych w Serwisie o procentową lub kwotową wartość bonu, naliczaną/pomniejszoną od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);

c) „Dzień roboczy” lub „Dni robocze” – wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce

d) „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela, uprawniający posiadacza do zapłaty ceny towarów nabywanych w Serwisie, do kwoty odpowiadającej wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych, utrwalony na nośniku materialnym w postaci plastikowej karty lub w postaci cyfrowej (plik w formacie pdf)

e) „Regulamin” – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami, w zakresie usług świadczonych przez Art Paradise drogą elektroniczną, niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

f) „Rejestracja” – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta w Serwisie, dokonana przez Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie

g) „Serwis” – portal internetowy znajdujący się pod adresem www.artparadise.pl

h) „Strona” – Art Paradise lub Użytkownik

i) „Użytkownik” – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji w Serwisie, uzyskując członkostwo w Serwisie

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

1. Art Paradise prowadzi za pośrednictwem Serwisu sprzedaż towarów skierowanych do Użytkowników, których dostępność jest ograniczona czasowo i ilościowo. Każdy z produktów umieszczonych w Serwisie jest pojedynczy i wyjątkowy.

2. Kontakt z Art Paradise jest możliwy za pomocą e-maila: kontakt@artparadise.pl,
tel. 500-725-406,

3. Dokonując Rejestracji w Serwisie Użytkownik zawiera z Art Paradise umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może być w każdym czasie i bez podania przyczyn rozwiązana, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień Regulaminu.

4. Dokonując zakupu towarów oferowanych w Serwisie Użytkownik zawiera z Art Paradise umowę sprzedaży wybranego towaru z obowiązkiem zapłaty, od której może odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Umowy o świadczenie usług i umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 

III. CZŁONKOSTWO W SERWISIE

1. Osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji nabywa członkostwo w Serwisie i status Użytkownika. Członkostwo w Serwisie jest bezpłatne.

3. Jeden Użytkownik może utworzyć w Serwisie wyłącznie jedno konto członkowskie. Próba utworzenia kolejnego konta zostanie zablokowana przez Art Paradise.

4. Każdy Użytkownik ma zapewniony bezpośredni i chroniony hasłem dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Serwisie poprzez rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając w tym celu Art Paradise stosowne oświadczenie.

6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być przesyłane drogą e-mail na adres kontakt@artparadise.pl.

7. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.

8. Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Art Paradise oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z wyłączeniem umów Użytkowników, których zamówienia pozostają w trakcie realizacji. W takich przypadkach umowa rozwiązuje się z upływem 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru.

 

IV. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Art Paradise świadczy usługi drogą elektroniczną w następującym zakresie:

a) zawierania umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Art Paradise;

b) przesyłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) – potwierdzenie Rejestracji, otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarcie umowy sprzedaży, przebieg realizacji zamówienia, zwrócenie się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen;

c) newslettera – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne i wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie w dolnym menu.

2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Art Paradise udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin. Udostępnienie następuje w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, w tym pobieranie Regulaminu (bez ograniczeń) z Serwisu, zapisywanie Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukowanie jego treści w dowolnej ilości egzemplarzy.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:

a) Rejestracji w Serwisie – zawarcie umowy wymaga wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego oraz następuje z chwilą e-mailowego potwierdzenia Rejestracji przez Art Paradise, z zastrzeżeniem ppkt poniższych;

b) umów sprzedaży on-line oraz umów o świadczenie usługi przesyłania wiadomości, w których Art Paradise potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarcie umowy sprzedaży, przebieg realizacji zamówienia, zwrócenie się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen – z chwilą wskazaną w pkt VII Regulaminu;

c) newslettera – zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się Użytkownika do listy odbiorców, czyli z chwilą wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie w górnym menu,

2. W trakcie rejestracji w Serwisie przyszły Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Użytkownicy zobowiązani są do podania kompletnych i prawdziwych danych. Podanie niekompletnych danych uniemożliwia rejestrację w Serwisie.

3. Po zakończeniu procesu rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji wraz z potwierdzeniem istotnych warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane osobom nieupoważnionym.

5. W sekcji „panel klienta” dostępnej w Serwisie po zalogowaniu się Użytkownika, istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z magazynu Art Paradise.

6. Na swoim koncie każdy Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi, w tym subskrypcją newslettera oraz danymi osobowymi.

7. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku:

a) Rejestracji w Serwisie, umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Art Paradise potwierdza otrzymanie zamówienia, otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, zawarcie umowy sprzedaży, przebieg realizacji zamówienia, zwrócenie się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi newslettera oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen – Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Art Paradise za pomocą wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem pkt III ppkt 5 - 8 Regulaminu oraz ppkt 8 – 10 (poniżej);

b) umów sprzedaży on-line – określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przysługuje również Art Paradise, który poinformuje Użytkownika przesyłając oświadczenia na adres
e-mail Użytkownika, w terminie 14 dni roboczych przed planowaną datą usunięcia jego konta.

9. Ponad uprawnienie, o którym mowa w ppkt 8, Art Paradise przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń w trybie natychmiastowym.

10. W przypadku rozwiązania przez Stronę umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wszelkie Karty Podarunkowe lub inne korzyści przyznane Użytkownikowi w ramach, których data ważności przekracza datę korzystania przez Użytkownika z jego konta, mogą być wykorzystane nie później niż do dnia upływu daty ich ważności określonej w ich treści.

 

VI. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Art Paradise są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (html);

c) adres poczty elektronicznej.

2. Art Paradise zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, w tym instalację programu antywirusowego oraz stałą jego aktualizację do najnowszych wersji.

3. Zarejestrowani Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Serwisu na warunkach innych niż ustalone w Regulaminie. Zakazane jest zakłócanie jego funkcjonowania lub manipulacja procesami technicznymi.

4. Art Paradise informuje, że zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Art Paradise umowę sprzedaży określonego towaru.

2. Ogłoszenia zawarte w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „kupuję” Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży, która wiąże Użytkownika, jeżeli Art Paradise niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie i warunki umowy.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi wiadomość e-mail i zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w tym dane stron umowy, numer i datę zamówienia, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.

5. Art Paradise umożliwia zmianę, anulowanie i korektę błędów w składanym zamówieniu aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna ze złożonym zamówieniem, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Art Paradise o zauważonych rozbieżnościach. Art Paradise prześle skorygowaną treść umowy sprzedaży.

6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przesłania Użytkownikowi wiadomości

e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik może potwierdzić zakup towaru w panelu klienta w zakładce zamówienia na stronie Serwisu. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana i przechowywana w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Art Paradise.

 

VIII. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW

1. W Serwisie obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia na każdej stronie produktu oraz w przypadku towarów objętych ceną promocyjną – w terminach podanych na stronie produktu.

2. Podane w Serwisie na stronie danego produktu ceny są cenami zawierającymi podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny, za wyjątkiem kosztów przesyłki.

3. Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą w szczególności od wielkości i wagi towarów, a także sposobu wysyłki. Ogólne warunki i ceny dostaw podaną są w zakładce „dostawa” na stronie www.artparadise.pl.

4. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego w Serwisie, co dotyczy w szczególności kolorystyki i wielkości produktów. Art Paradise nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Serwisie, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Użytkowników.

 

IX. PŁATNOŚĆ

1. Art Paradise oferuje Użytkownikom następujące metody płatności:

a) przelewem lub transferem internetowym poprzez system płatności PayU,

b) przelewem tradycyjnym

c) płatność gotówką przy odbiorze.

2. Informacje o akceptowanych sposobach płatności oraz ograniczeniach dotyczących sposobu dostarczania podane są każdorazowo w Serwisie na stronie danego produktu oraz potwierdzane są w trakcie składania zamówienia dotyczącego konkretnego towaru. Art Paradise zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności.

3. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze Art Paradise zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zamówienia.

4. Zamówienie anulowane nie zobowiązuje Użytkownika do zapłacenia ceny za produkt, a Art Paradise do realizacji zamówienia.

5. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie przez Art Paradise faktur VAT w formie dokumentu elektronicznego.

6. W celu wystawienia faktury VAT, konieczne jest podanie w formularzu niezbędnych danych do jej wystawienia. Faktura VAT zostanie przesłana Użytkownikowi w formie pliku pdf w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy towaru lub zostanie przesłana w kopercie wraz z towarem.

 

X. DOSTAWA

1. Art Paradise zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi zakupiony towar na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Serwisie.

2. Dostawy realizowane są na terenie Polski i odbywają się w Dni robocze.

3. Art Paradise jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną Art Paradise ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika na zasadach opisanych w pkt XIV Regulaminu.

4. Art Paradise przesyła towary w terminie podanym w zakładce „dostawa” na stronie Serwisu i potwierdzonym w procesie składania zamówienia chyba, że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej.

5. W przypadku wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Użytkownik powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik powinien zażądać od przewoźnika protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6. Jeżeli ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze ujawniono po wydaniu przesyłki, Użytkownik powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich przewoźnika. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Art Paradise o naruszeniu przesyłki e-mailem na adres kontakt@artparadise.pl.

XI. KARTY PODARUNKOWE

1. Art Paradise oferuje Karty Podarunkowe. Karty Podarunkowe mogą być zakupione przez Użytkownika Serwisu. Wykorzystanie Karty Podarunkowej przez osobę niebędącą Użytkownikiem wymaga rejestracji w Serwisie.

2. Karty Podarunkowej nie można zakupić przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

4. Karta Podarunkowa jest ważna od daty jej wydania przez czas określony każdorazowo w warunkach korzystania z Karty. Doładowanie Karty Podarunkowej jest niemożliwe.

5. Szczegółowe warunki korzystania z Kart Podarunkowych dostępne są w Serwisie w zakładce „płatności i promocje” lub przesyłane nabywcy na adres e-mail z chwilą zakupu Karty Podarunkowej.

6. Kartę Podarunkową można wykorzystać na zakup towaru, którego wartość jest taka sama lub wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej.

7. Jeżeli wartość zamówienia przekracza aktualną wartość środków na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest dopłacić różnicę za pośrednictwem oferowanych dla danego produktu metod płatności.

8. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

9. Nabywca nie jest zobowiązany do zwrotu Karty Podarunkowej, która uległa dezaktywacji.

10. W przypadku umów zawartych na odległość nabywcy Karty Podarunkowej, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej, na zasadach przewidzianych w pkt XIII Regulaminu.

11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej nie przysługuje w razie złożenia przez Użytkownika zamówienia, opłacenia go za pomocą Karty Podarunkowej i przystąpienia przez Art Paradise do jego realizacji – bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

 

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego pkt odnoszą się do Użytkowników będących konsumentami, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, zwanego dalej: „Użytkownikiem”.

2. Użytkownik, który zawarł umowę sprzedaży z Art Paradise, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w ppkt 2 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika, weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Art Paradise o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia np. pismo wysłane pocztą na adres Art Paradise lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@artparadise.pl.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W okoliczności odstąpienia od umowy sprzedaży Art Paradise zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Art Paradise.

8. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Art Paradise został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie, przy czym Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Art Paradise może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Użytkownik powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz niezwłocznie na adres podany w e-mailu zwrotnym, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Art Paradise o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

12. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ART PARADISE ZA WADY TOWARÓW (RĘKOJMIA)

1. Art Paradise jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towarów, które istniały w chwili przejścia na Użytkownika niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

2. Przez oznaczone w dalszej części niniejszego pkt podmioty (w myśl art. 535 i n. kodeksu cywilnego):

a) Art Paradise – należy rozumieć sprzedawcę

b) Użytkownik lub Użytkownik będący konsumentem – należy rozumieć kupującego.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Art Paradise zapewnił Użytkownika, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Art Paradise przy zawarciu umowy, a Art Paradise nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Użytkownikowi wydana w stanie niezupełnym.

4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, na równi z zapewnieniem Art Paradise traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Art Paradise ponosi odpowiedzialność, albo przez Użytkownika, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Art Paradise.

6. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Użytkownika.

7. Art Paradise odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Art Paradise jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi.

8. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, odpowiedzialność Art Paradise z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

9. Na zasadach przewidzianych w art. 556 kodeksu cywilnego, Art Paradise jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

10. Użytkownicy mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów, jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Art Paradise zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres Art Paradise lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@artparadise.pl.

12. Po wpłynięciu reklamacji Art Paradise niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w sprawie dalszego sposobu wykonania obowiązków z tytułu rękojmi za wady, w tym odbioru od Użytkownika wadliwego towaru.

 

XIV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Art Paradise.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć na adres e-mail: kontakt@artparadise.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Art Paradise.

3. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (adres mailowy) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń uzasadniających jej złożenie.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Art Paradise zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie.

5. Art Paradise dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamacje bez zbędnej zwłoki, zawiadamiając Użytkownika o jej uwzględnieniu lub odmowie niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji. W razie braku wyraźnego wskazania domniemywa się, że Użytkownik wskazał, jako właściwy adres mailowy podany podczas rejestracji.

 

XV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Adres poczty elektronicznej Art Paradise: kontakt@artparadise.pl

 

 XVI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies zostały określone w polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej w zakładce „polityka prywatności” stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

XVII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Art Paradise ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, których warunki każdorazowo określają regulaminy umieszczone w Serwisie w zakładce „płatności i promocje”. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Art Paradise, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

2. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych w Serwisie – niezależnie od ich formy – w celach innych niż użytek osobisty, jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony Art Paradise.

3. Art Paradise nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z Serwisu.

4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego konta.

5. Art Paradise nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Art Paradise zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualny regulamin będzie publikowany na stronie internetowej Art Paradise. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w chwili ich opublikowania.

2. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3. Załącznik do Regulaminu stanowią jego integralną część.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem, właściwym do rozpoznania sporów będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Art Paradise.

Stan na 18.08.2017 r.