REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

Właścicielem sklepu internetowego Belleza Fashion i sprzedawcą towarów w nim oferowanych jest:

Firma PROFIT Krzysztof Tumiński

ul. Boczna 12

93-646 Łódź

NIP 9820004970 Regon 363087965

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym) a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia w naszym sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości odbioru osobistego. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

Warunki zawierania umowy sprzedaży:

        1.  Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

        a)  poprzez założenie konta klienta - niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego a następnie formularza zamówienia. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło.

        b)  bez konieczności zakładania konta klienta- do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza  zamówienia.

        2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się na stronie sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym do celów promocyjnych oraz w celu realizacji zamówienia.

        3.  Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

        5.  Ceny produktów podane są w walucie polskiej  (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążącą Klienta jest cena produktu wskazana w dniu zakupu towaru.

        4. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz wad prawnych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie różnice w odcieniach naszych produktów, a reklamacje nie będą rozpatrywane z winy naszej firmy. Wówczas przysługuje Klientowi prawo do wymiany produktu na inny lub zwrot pieniędzy.

        6.  W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

        7.  Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składnia zamówienia.  

        8.  Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

        9.  Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

Sposoby płatności:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

 PROFIT Krzysztof Tumiński

ul. Boczna 12

93-646 Łódź

mBank: 63 1140 2004 0000 3902 7595 6610

W przelewie proszę podać ID zamówienia lub login.

 1. Płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych PayU
 2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

Wysyłka zamówienia:

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

Dostawa zamówienia:

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego produktu.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a  tym samym zwrotu towaru. 
 6. Belleza Fashion nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynoszącego 4 dni roboczych od daty wysłania towaru Klient informuje o powyższym Belleza Fashion celem złożenia reklamacji w urzędzie pocztowym.

Reklamacje:

 1. Wszelkich zgłoszeń reklamacji towaru należy dokonywać poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego. Reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres: Belleza Fashion 93-646 Łódź, ul. Boczna 12, wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym, który znajduje się do pobrania poniżej.
  (wzór protokołu zgłoszenia reklamacji).
 2. Podstawą reklamacji jest paragon.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w możliwie najkrótszym terminie,  nie później jednak niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacji dostępny na stronie www.bellezafashion.pl oraz paragon.
 1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny - pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Belleza Fashion zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.
 1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

Prawo odstąpienia od umowy (zwroty): 

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy/zwrotu wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej rzeczy.
 1. Klient, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy/zwrotu, ma obowiązek poinformowania o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sklep Belleza Fashion: -telefonicznie pod numerem 668-678 -222 oraz przesłania pocztą polską na adres siedziby firmy: Belleza Fashion 93-646 Łódź, ul. Boczna 12 lub pocztą internetową na e-mail:bellezafashion@wp.pl Formularza Oświadczenia o odstąpieniu od umowy/zwrotu (wzór do pobrania poniżej)
 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować wraz z paragonem i formularzem zwrotu na adres siedziby sklepu.
 3. Podstawą do zwrotu jest paragon.
 1. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy zwracany produkt nie posiada jakiekolwiek znamiona użytkowania tzn. jest czysty, pozbawiony zapachów, posiada oryginalne metki. 
 2.  Uprasza się o zwrot towaru w takiej formie, w jakiej Klient go otrzymał tzn. ubrania proszę odsyłać przewrócone na prawą stronę, a wszelkie zamki, guziki niech pozostaną zapięte.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy/zwrotu, zwrócić na rachunek bankowy Klienta należność za zwrócony towar, (pomniejszoną o koszt przesyłki kurierskiej).
 2.  Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Przesyłki wysłane do siedziby firmy za pobraniem nie będą odbierane. 

Wymiana towaru:

Aby wymienić towar należy odesłać go bez pobrania na adres:

Belleza Fashion
ul. Boczna 12
93-646 Łódź

wraz z dołączonym formularzem wymiany oraz dowodem zakupu (paragon).

(wzór formularza wymiany)

Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Wymiany produktów dokonujemy wyłącznie za pobraniem na koszt Klienta.

Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nie mające jakichkolwiek znamion użytkowania.

Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany towar (model, kolor, rozmiar) przez Klienta dostępny na magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania od nas przesyłki.

Uwaga! Opcja wymiany jest niezależna i nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy.

Aby uzyskać informacje na temat wymiany/zwrotu (odstąpienia od umowy) prosimy o kontakt pod nr 668 678 222 lub bellezafashion.pl

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

Postanowienia końcowe:

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 Objaśnienie:

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz. U. Nr.16, poz.93 ze zm.);
 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod www.bellezafashion.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienie;
 6. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. PRODUKT – towary prezentowane w Sklepie Internetowym
 9. SPRZEDAWCA– PROFIT Krzysztof Tumiński, 93-646 Łódź ul Boczna 12

      NIP 9820004970, REGON 363087965

 1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy PROFIT Krzysztof Tumiński, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
 2. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.