REGULAMIN PROMOCJI

Regulamin promocji „5% zniżki na zakupy po zapisaniu się do newslettera ”

 

I Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „5% zniżki na zakupy za zapisanie się do newslettera ”

b) Promocja „5% zniżki na zakupy za zapisanie się do newslettera ””, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację Celeste z siedzibą w Zgierzu, 95-100, ul. Chełmska 16/18, NIP 7322174152, Regon 101836080, zarejestrowaną w  Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi; XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w rejestrze 0000521067 , zwaną dalej „Art Paradise” lub „Organizator”.

c) Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepie internetowym : artparadise.pl

d) We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu strony internetowej artparadise.pl, znajdującego się w zakładce „Regulamin” (http://www.artparadise.pl/prawo-odstapienia-od-umowy-zwroty/) oraz obowiązujące przepisy prawa.

e) Czas trwania Promocji jest nieokreślony. Promocja trwa do momentu odwołania przez            Organizatora.

f) Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora pod adresem: artparadise.pl

 II Zasady Promocji

a) Zniżka przysługuje Użytkownikom Art Paradise, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

  • zapiszą się do Newslettera poprzez zarejestrowanie adresu email, na który następnie otrzymają kod promocyjny.
  • podczas składania zamówienia, w polu „Kod rabatowy ” wprowadzą otrzymany na zarejestrowany adres email kod promocyjny i zatwierdzą go przyciskiem „Aktywuj”.

b) Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo jednokrotnego skorzystania ze zniżki, każdorazowo spełniając warunki otrzymania zniżki zgodnie z pkt a) powyżej.

c) Kod promocyjny nie jest wymienialny na gotówkę.

d)Promocja nie zależy od kwoty zakupu. Nie ma minimalnej kwoty na jaką należy dokonać zakupów, aby skorzystać z Promocji.

e) Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

III Reklamacje

a) Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Fundacja Celeste, ul. Chełmska 16/18, 95-100 Łódź lub wysłana na adres e-mail: fundacja@celeste.pl.

b) Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o    jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Użytkownika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny      adres    oraz podpis Użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku    reklamacji. Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie.